Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi Bikeprod CZ, IČO 61012904, DIČ CZ7711230351, dále jen „prodávající“, na straně jedné a kupujícími na straně druhé. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích jako spotřebitelé (dále jen „kupující“), kdy kupující spotřebitel je vymezen §52 odst.3 z.č.40/1964 Sb. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými z.č.40/1964 Sb. (dále jen „o.z.“), z.č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím.Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění v okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy. Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Nabízené zboží odpovídá popisu uvedenému u nabízeného zboží.    Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu uvedenou v této objednávce do 7 pracovních dnů od přijetí objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí, případně ověření doručovací adresy, bude informovat zákazníka buď telefonicky, SMS nebo e-mailem. Prodávající se dále zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl kupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu www.bikeprod.cz a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost kupujícího je prodávající povinen údaje o tomto kupujícím vymazat z databáze zákazníků. Prodávající má právo pozastavit vyřizování objednávek kupujícího, pokud si již v minulosti kupující opakovaně neodebral a nezaplatil závazně objednané zboží.Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou adresu, na kterou má být zboží odesláno. Kupující se dále zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka), uvedené v  závazné objednávce.Dodací a platební podmínkyPokud jste obchodníci, kontaktujte nás ohledně individuálních platebních podmínek.Prodávající zboží zasílá v rámci EU nebo dle platných podmínek i do jiných zemí mimo EU.

Prodávající dodá kupujícímu zboží na adresu uvedenou v závazné objednávce, kde si kupující sám zvolí způsob dopravy (Česká pošta nebo dle dohody jinou přepravní službou). V případě zaslání Českou poštou je poštovné ve výši platných ceníků určené na základě váhy a ceny zboží, v případě přepravy jinou přepravní službou PPL, DHL, DPD atd. (cenu musí kupující prodávajícímu vždy předem odsouhlasit). Prodávající vyexpeduje objednané zboží, které má skladem, do 7 pracovních dnů od přijetí objednávky. V případě, že prodávající není schopen v této lhůtě zboží vyexpedovat, bude o tom informovat kupujícího. V případě, že objednané zboží není skladem a kupující si ho přesto objedná, prodávající mu je povinen takovéto zboží doručit co nejdříve po jeho naskladnění. Kupující bude o termínu dodání předem písemně či telefonicky vyrozuměn.Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem 367/2000 Sb. má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo platí pro nákupy fyzických osob. Pokud chce kupující odstoupit od smlouvy v této lhůtě, zašle prodávajícímu písemnou zprávu (e-mailem, poštou) obsahující informaci o odstoupení od smlouvy. V této informaci musí být uvedeno jméno, adresa, datum nákupu zboží, specifikace vráceného zboží (jeho název, kód). Po souhlasu prodávajícího zašle kupující takovéto zboží v neporušeném originálním obalu, včetně případných doplňků. Zboží musí být nepoškozené, nesmí být použité a musí u něj být přiložen originální doklad o koupi. Takovéto zboží kupující zašle prodávajícímu doporučenou poštou na jeho adresu (nikoliv na dobírku). Při splnění všech těchto podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány poštovní poukázkou či převodem na účet uvedený kupujícím v průvodním dopise k vrácenému zboží nejpozději do 14 pracovních dnů po kladném vyřízení odstoupení od smlouvy.  V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodejcem akceptováno odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.Reklamace

Kupující má právo reklamovat zakoupené zboží u prodávajícího. Záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě www.bikeprod.cz je 24 měsíců, není-li uvedeno jinak. Při reklamaci zašle kupující popis závady na e-mail shop@bikeprod.cz. Elektronickou poštou bude do 5 pracovních dnů informován o možnostech dalšího postupu. Pokud je kupující vyzván prodávajícím k zaslání zboží, bude tak činit na vlastní náklady. V případě, že při posouzení reklamované vady prodávající zjistí, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok dle §598 o.z. na vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Úspěšná reklamace může být vyřízena dvěma způsoby. V případě vady odstranitelné bude vada bezplatně odstraněna a v případě vady neodstranitelné bude zboží vyměněno za nové.  V případě výměny reklamovaného zboží za nové začíná běžet nová záruční lhůta dnem převzetí nového zboží kupujícím. U opraveného zboží je během reklamačního řízení záruční lhůta pozastavena a začíná opět běžet až dnem převzetí zboží z reklamačního řízení.Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014